No Image

Белорусские загадки с ответами про животных

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

1. Адно кажа: — Зіма. Другое кажа: — Лета. Трэцяе кажа: — А мне ўсёроўна! (Сані, калёсы, конь).

2. Адрэжу галаву, выню сэрца, дам піць, — пачне гаварыць. (Гусінае пяро да пісаньня).

3. Адзін кажа: — Пабягу. Другі кажа: — Паляжу. Трэці кажа; —Паківаюся! (Вада ў раце, камень у рацэ, дубец у рацэ).

4. А як тоя завецца, што на верся кладзецца? (Кілбаса на падарунку калядоўшчыкам).

5. Аснова саснова, а ўток саламяны? (Саламяная страха з латамі).

6. А што бяжыць бяз поваду? А што гарыць бяз полымя? А што плача бязь сьлёз? (Вада, золата, іскрыпка).

7. Бягуць чатыры браты й адзін аднаго ні даганяюць? (Колы ў калёсах).

8. Бягуць у лясок, задраўшы насок? (Сані).

9. Бяз рук, бяз ног, а хату вартуя? (Замок).

10. Бяз рук, бяз ног, а працуя? (Вецер).

11. Бізь языка, а мудра гавора? (Кніга).

12. Біз вакон, бізь дзьвярэй, поўна хата людзей? (Гарбуз).

13. Цалаваны, мілаваны, пад лаву схаваны? (Сплецены лапаць).

14. Ходзя пан па страсе, стаіць на аднэй назе, жабы скачуць, уцікаюць, калі яго спаткаюць? (Бацян).

15. Цягніцца нітка, а на клубок ні зматаць? (Дарога).

16. Ціраз мора катоў хвост? (Почапка на вядры).

17. Чаго праз хату ні піракініш? (Пірыны).

18. Чорны сабака ня брэша й ні кусая, а хату пілнуя? (Замок).
19. Чырьоны цьвік да зямлі прынік? (Бурак).

20. Чырвоны дзедзя па жэрдцы едзя? (Агонь па лучынцы).

21. Чырвоны колір, вінны смак, каменнае сэрца, што гэта так? (Вішня).

22. Для мілага гасьця сьпяку пячэньня біз касьця? (Матка кормя грудзямі дзіця).

23. Два валы да Бога раўлі? (Званы званілі).

24. Дзьве жэрдачкі белых курэй (Зубы ў роце).

25. Як ляжыць — ніжэй за ката, як устаня — вышэй за сабаку? (Дуга).

26. Як ідзе ў лес, дык дамоў глядзіць, а як ідзе дамоў, дык у лес глядзіць? (Сякера на плячах у чалавека).

27. Ехала сушка ў сямі кажушках, — хто забача, той заплача? (Цыбуля).

28. Еду, еду, — ні дарогі, ні сьледу, шастом паганяю, на сьмерць паглідаю? (Плытнік плыве на плыце).

29. Едзя пані ў белым жупані, пірад ей паненыкі паськідалі сукенькі? (Пані — зіма, паненькі — дрэвы, сукенькі — лісьце на дрэве).

30. Едзя пані ў чырвоным жупані, хто забача, дык заплача? (Цыбуля).

31. Ішло хлопцаў дваццаць пяць, посьля зімы сьляды знаць? (Барана з зуб’ем).

32. Качка ў моры, хвост угору? (Мора — студня, качка — вядро, хвост— почапка).

33. Каля ямы ўсе зь кіямі? (Каля міскі з лыжкамі).

34. Клоніцца, клоніцца, а прыдзя дамоў — пад лавай расьцягніцца?(Сякера).

35. Коціцца кадушачка — ні зьвер, ні птушачка? (Яйцо).

36. Колькі на небе зорачак, толькі ў зямлі дзірачак? (Аржоньне).

37. Конік сталёвы, хвасток ляновы? (Іголка зь ніткай).

38. Круць, верць, — у чарапку сьмерць? (Стрэльба).

39. Крутачвіта, хто адгадая — бочку жыта? (клубок).

40. Крыж-на-крыж, а толькі ніхто ня ведае колькі (крыжоў)? (Клубок).

41. Ляціць як пава, кладзецца як пані, топчуць як сабаку? (Сьнег).

42. Ляціць бяз крыл у гадзіну сто міль? (Вецер).

43. Ляціць птах цераз Божы дах і жаліцца: — Чаму мая праца гарыць? (Птах — пчала, Божы дах — бажніца, праца гарыць — сьвечы васковыя гараць).

44. Ляціць — выя, сядзя — рыя? (Жук).

45. Ляцеў кулітар, сеў на растаиытар, пытаіцца ў кохаўкі: — Дзетвае пырхаўкі? (Кулітар — ястраб, растапытар — азяроды, кохаўка — курыца-піськлятніца, пырхаўкі — піськляты).

46. Ляжыць калода ціраз балота, ні гніе й ня сохня? (Язык у роце).

47. Ляжыць — німа знаку, а як устаня — з сабаку? (Дуга).

48. Ляжыць Рася расьцігняся, а як устаня, дык і неба дастаня? (Дарога).

49. Ляжыць Рыгор сярод гор, капялюшом накрыўшыся? (Гарбуз).

50. Лата на латцы, а зроду іголка ня была? (Качан капусты).

51. Маленькая, кругленькая, да неба дакініш? (Вока).

52. Маленькі, гарбацінькі, хату вартуя? (Замок).

53. Маленькі, крывенькі, усё поля абігая? (Серп).

54. Маленькі, удалінькі, скрозь землю прайшоў, чырвоную шапачку знайшоў? (Падасінавік грыб).
55. Малы-малышак, зваліўся з вышак? (Жолуд з дубу).

56. Матка таўстуха, дачка цягуха, сын пірабор паляцеў на двор? (Матка — печ, дачка — комін, сын — дым).

57. На падсьцеліны абрусік насыплю гароху й палажу акрайчык хлеба? (Абрусік —
неба, гарох — зоркі, акрайчык хлеба — месяц-маладзік).

58. На той сьвет ідзе — скача, а з таго сьвету ідзе — плача? (Вядро ідзе ў студню — скача, вядро ідзе із студні — плача).

59. Навокал носу ўецца, ды ў рукі ні даецца? (Пах).

60. На вадзе родзіцца, на вадзе вырасьця, а ў ваду пойдзя — узноў прападзе? (Соль).

61. Ня сьпісана, ня зьлічана, колькі на дзяжы абручоў? (Клубок).

62. Hi разьбіўшы гаршчэчка, ні зьясі кашкі? (Гарэх).

63. Hi рук, ні ног ні мая, а толькі адно бруха ды два вухі? (Цэбар).

64. Ой, за лесам, лесам, ганчарова сучка брэша? (У церліцы труцьмак).

65. Пад адным парасонам чатыры браты? (Стол і чатыры ножкі).

66. Пад прыпічкам грубяжы, хто ведая — ні кажы? (Пацеркі пад барадой).

67. Па дзірачках, па дзірачках, дайця пана саламяна? (Снапы падаюць на азяроды).

68. Паміж дубінкі, паміж ляшчынкі, вісіць кончык скурашынкі? (Цэпляшчынка — цапілно, дубінка — бічоўка, скурашынка — раменная прывязка).

69. Паненка тонка, грыміць звонка? (Стрэльба).

70. Пані ў каморы, а косы на дворы? (Морква).

71. Па саломя ходзя й ні шастая? (Сьцень).

72. Пасярод хаты вісіць чорт лупаты? (Сьветач).

73. Поўна бочачка віна — нігдзе ключыкаў німа? (Яечка).

74. Поўна бочачка круп, а на верее струп? (Макаўка).

75. Поўна хата курэй — ні вакон, ні дзьвярэй? (Гарбуз).

76. Поўны падпечык белых авечак? (Зубы ў роце).

77. Празь сьцяну вала пякуць? (Яйцо вараць).

78. Пры боку каліта поўна золата наліта? (Пры печы копка з жарам).

79. Разумны гаршчэчык, а ў ім сем дзірачак? (Галава).

80. Сядзіць баба на ўзгорачку ў чырвоным каптурочку, хто ідзе, дык і паклоніцца? (Ягада суніца).

81. Сярод лесу дзіжа кісьня? (Сьпелы яблык на яблыні).

82. Семсот сарочак, семсот намётак, а як вецер павея, дык і целавідаць? (Пер’е на курыцы).

83. Сем дзён маладзён? (Маладзік на небе).

84. Сем варот у вадзін гарод? (Сем дзірак у галаве: два вухі, двавокі, дзьве храпіны ў носе й рот).

85. Стаіць бычок, абсмаліны бачок? (Засланка ў печы).

86. Стаіць дзед нізак, а на ім сто рызак? (Качан капусты).

87. Стаіць Рыгор між гор палкаю падпёршыся, шапкаю накрыўшыся? (Грыб).

88. Стары дзедзя, на дрэвя едзя, шастом паганяя, на сьмерць паглядая? (Плытнік едзе на плыце).

89. Стукая-грукая, а нігдзе ні знайдзіш? (Гром).

90. Сьпераду грэя, а ззаду вецір вея? (Горан і мех у кузьні).

91. Шах, мах, пад прыпічкам бах? (Венік).

92. Што ў лазе на курынай назе? (Грыб).

93. Тапор у карчму папёр, а сякера дома сядзела? (Тапор — гаспадар, сякера — гаспадыня).

94. У доля блішчыць, а ўгарэ вісіць? (Блішчыць вада ў студні, вісіцькрук над студняй).

95. У лесе радзілася, а на вясельлі згадзілася? (Іскрыпка).

Читайте также:  Как правильно нарисовать животных

96. У лесе сьцята, а ў камору ўзята, а возьміш у рукі, дык загавора? (Іскрыпка).

97. У ліповым кусьце мяцеліца мяце? (У рэшаце сеюць муку).

98. У маленькім гаршчэчку кашка смачненькая? (Зерне ў гарэху).

99. У ваднэй ямя сто ям? (Напарстак).

100. У ваднэй маціры пяць сыноў? (Пяць пальцаў на руцэ).

101. Вісіць сіта з злота літа, а хто гляня, дык заплача? (Сонца).

102. Вісіць віха, а хода ходзя. Віха зваліцца, а хода зьесьць? (Віха — яблык, хода — дзіця).

103. Воўны клачок, дрэва сучок, саломы пучок, рэміню шмацінка, —вось і цэлая снасьцінка? (Хамут).

104. За белым бярэзьнічкам брэша талалайчык? (Язык у роце за зубамi).

105. Зароў вол на сто сёл, на сто сьвечак, на сто печак? (Гром).

106. Зімой і летам адным цьветам? (Елка).

107. Жывуць два браты праз дарогу й адзін аднаго ня відзюць? (Два вокі).

108. Жывы жывоя есьць і ў вочы глядзіць? (Маці кормя грудзьмі дзіця).

Загадки про животных – однозначно, самые любимые детские загадки. Они подходят как для самых маленьких, так и для деток постарше. Мы собрали самые популярные детские загадки как про домашних животных, так и про диких зверей. Загадки о животных помогут вашему малышу быстрее запомнить названия зверей, даже которых он никогда не видел.

Для удобства, мы сгруппировали все загадки по виду животных (домашние, дикие, лесные, морские), а также отдельно по каждому животному.

Б

В

Е

Ж

З

К

Л

М

О

С

Т

Ц

Ч

Увлекательное путешествие в мир загадки о животных успешно завершается радостью открытия, когда малыш узнает в описанном герое любимого питомца. Родителям больше не придется долго размышлять о том, чем занять свое чадо, ведь теперь ребенок будет сам предлагать «поиграть в загадки про зверей».

Как загадывать загадки про животных

Многие родители даже не задумываются о том, что загадки – отличный инструмент в развитии ребенка. Только, как и любым инструментом, ими нужно правильно воспользоваться. Существует несколько основных моментов, учитывая которые, вы сможете извлечь максимум пользы из этой увлекательной игры.

 1. Загадывая загадки про животных, показывайте ребенку картинки. Особенно актуальным является этот совет для малышей.
 2. Знакомство с загадками о животных можно сочетать с походом в зоопарк, лес или на ферму. Увидев поведение зверей наяву, ребенку будет легче отгадывать загадки про диких или домашних животных.
 3. Время от времени возвращайтесь к отгаданным загадкам. Это позволит повторить названия животных и потренирует память.
 4. Акцентируйте внимание на сравнениях и образных описаниях, которые встречаются в загадке. Это расширит словарный запас и образное мышление ребенка.
 5. Не ограничивайтесь только хорошо знакомыми животными. Загадки про диких животных – отличный способ познакомить малыша с многообразием животных в диком лесу, в то же время загадки про домашних животных напомнят малышу о известных ему домашних любимцах.

Загадки про животных с ответами

Не пахарь, не столяр,
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

Задремлю я – и пою
Песенку тебе свою.
Но когда я на охоте –
Не ленивый я в работе.

Позапасливее всех я:
У меня, друзья, щека
Вроде сумки для орехов
Или, скажем, вещмешка.

Лежала между ёлками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала.

У него огромный рот,
Он зовется …

Вперевалку зверь идёт
По малину и по мёд.
Любит сладкое он очень,
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны.

Кто по ёлкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы?

Роет, роет,
Ход подземный строит,
Роет, строит ловко
Спальню и кладовку.

Что за зверь,
Скажите, братцы,
Может сам в себя забраться?

Он ходит, голову задрав,
Не потому, что важный граф,
Не потому, что гордый нрав,
А потому, что он…

Под полом скребусь,
А кошки боюсь.

Гладишь – ласкается.
Дразнишь – кусается.
На цепи сидит,
Дом сторожит.

В одежде богатой,
Да сам слеповатый.
Живёт без оконца,
Не видывал солнца

С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живёт под крылечком,
А хвост колечком.

У него большие уши,
Он хозяину послушен.
И хотя он не велик,
Но везёт, как грузовик.

Не усат, а бородат,
И сердит на всех ребят,
Но не дедушка он всё же.
Угадайте, дети, кто же?

Эта маленькая крошка
Рада даже хлебной крошке,
Потому что дотемна
В норке прячется она.

Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами кисти-рожки..

Ползун ползёт,
Иголки везёт.

У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги,
А от голода – кора.

Летом по лесу гуляет,
Зимой в берлоге отдыхает.

В капусту он забрался осеннею порой:
рогатый и лохматый, и с длинной бородой

Выгнул спинку он дугой,
Замяукал. Кто такой?

Без расчёски причесался
И умылся без воды,
В кресло мягкое забрался
И запел на все лады.

Вместо хвостика – крючок.
Вместо носа – пятачок.
Пятачок дырявый,
А крючок вертлявый.

Маленький рост, длинный хвост, серая шубка, острые зубки

Сама пестрая, ест зеленое, дает белое

Не прядёт, не ткёт,
А людей одевает.
Шубу дважды в год снимает.
Кто под шубою гуляет?

Собой не птица,
Петь не поёт,
А кто в дом идёт,
Она знать даёт.

Когда он в клетке, то приятен.
На шкуре много чёрных пятен.
Он хищный зверь, хотя немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку.

Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелёный,
Любит снежные луга.

Под соснами, под ёлками
Лежит мешок с иголками.

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

Ёжик вырос в десять раз,
Получился…

Он кудрявый очень, очень,
Стать шашлыком совсем не хочет,
Среди овечек – великан,
Как зовут его?

Есть в реке работники
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину –
Хоть пиши картину.

Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?
Не поймёшь, где хвост, где носик,
На спине продукты носит.
В общем, сразу не поймёшь.
Кто же это всё же?

Уж очень вид у них чудной:
У папы – локоны волной,
А мама ходит стриженой,
На что она обижена?

Ушки чуткие торчком,
Хвост взлохмаченный крючком,
В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу.

Глазищи, усищи,
Когтищи, хвостище,
А моется всех чище.

Рыжий молокозавод
День жует, ночь жует.
Ведь траву не так легко
Переделать в молоко!

Голодная – мычит,
Сытая – жуёт,
Всем ребятам
Молоко даёт.

На спинке иголки
Длинные и колкие.
А свернётся в клубок –
Ни головы нет, ни ног.

У меня торчат кругом
Тысячи иголок.
У меня с любым врагом
Разговор короток.

Хоть верь, хоть не верь:
Пробегал по лесу зверь.
Нёс на лбу он неспроста
Два развесистых куста.

На овчарку он похож,
Что ни зуб – то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

Недотрога, весь в иголках,
Я живу в норе, под ёлкой.
Хоть открыты настежь двери,
Но ко мне не входят звери.

По реке плывёт бревно –
Ох и злющее оно!

Читайте также:  Какой породы doge

Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
С копытами, да не лошадь.

Зверь я горбатый,
А нравлюсь ребятам.

Какое животное очень красивое,
Самое высокое, самое длинное?

Длинное ухо,
Комочек пуха.
Прыгает ловко,
Грызёт морковку.

Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк.

Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой – зимой,
А в рыжей шубке – летом.

Пятак есть, а ничего не купит.

Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины.

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.

Надели коняшки
Морские рубашки.

В зоопарке,
Верь, не верь,
Проживает
Чудо-зверь.
У него рука – во лбу,
Так похожа на трубу!

Держит он уши торчком.
Хвост у него крючком.
Лапы положит на грудь:
“Дай мне колбаски чуть-чуть!”
В щёку лизнет и в нос
Друг мой лохматый…

Лежит замарашка
В щетинистой рубашке.
Хвост крендельком,
Нос пятачком.

По деревьям скок-скок,
А орешки щёлк-щёлк.

Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржет, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки!

Рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая,
В сарай попала,
Кур пересчитала.

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.

Работящие зверьки
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придет,
Знайте, что из речки вход.

Зимой беленький,
А летом серенький.
Никого не обижает,
А всех сам боится.

Я, друзья, подземный житель
Землекоп я и строитель,
Землю рою, рою, рою,
Коридоры всюду строю,
А потом построю дом
И живу спокойно в нём.

Носит по лесу весь день
Рога ветвистые … .
Даже на ночь снять рога
Не может он, боясь врага.

Кто в лесу глухом живёт,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу.

Кто с высоких тёмных сосен
В ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенёк
Промелькнул, как огонёк?

Что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы,
Уши больше головы?

Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной:
Иголок очень много,
А нитки – ни одной.

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.

Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка?
За щекой!
Вот я хитренький какой!

В реках Африки живёт
Злой зелёный пароход!

Очень много силы в нём,
Ростом он почти что с дом.
У него огромный нос,
Будто нос лет тыщу рос.

Всю жизнь ношу я два горба,
Имею два желудка!
Но каждый горб – не горб, амбар!
Еды в них на семь суток!

С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык,
Доят, а не корова,
Лыко дерёт,
А лаптей не имеет.

В клубок свернётся,
А взять не даётся.

Всё изрыл – и луг, и сад –
Землеройный аппарат.
В темноте в часы прогулки
Рыл под полем переулки.

Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая – для лета,
Для зимы – другого цвета.

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.

Вот так лошадка! –
Воскликнул Андрейка. –
Словно большая
Тетрадка в линейку!

Гладкий, бурый, неуклюжий,
Он не любит зимней стужи.
До весны в норе глубокой
Посреди степи широкой
Сладко спит себе зверёк!
Как зовут его?

У кого из зверей
Хвост пушистей и длинней?

Меня слепым зовут всегда,
Но это вовсе не беда.
Я под землёй построил дом,
Все кладовые полны в нём.

С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,
Скачет по лесу
Рыжий циркач.
Вот на лету он
Шишку сорвал,
Прыгнул на ствол
И в дупло убежал.

Маленькая, серенькая, а хвостик, как шило.

Маленький, беленький,
По лесочку прыг-прыг!
По снежочку тык-тык!

Не говорит, не поет, а кто к хозяину идет она знать дает.

Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.

На гору бегом, с горы кувырком.

Кто на себе свой дом носит?

И в море не купаются,
И нет на них щетинки,
И все же называются
Они – морские …

Сделал дыру, вырыл нору,
Солнце сияет, а он не знает.

Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живет, кур в деревне крадёт.

Мордочка усатая, шубка полосатая,
Часто умывается, но с водой не знается.

Развивая сферу эмоций, детские загадки о животных обеспечивают развитие вашего малыша. С первых лет он узнает важные факты о том или ином обитателе леса, поля или фермы. С каждым годом запас знаний маленького вундеркинда будет расти, что отлично скажется на его кругозоре. К примеру, отгадывая загадки про животных, ребенок может получить следующую информацию:

 • внешний вид животного;
 • место проживания;
 • повадки;
 • любимые лакомства;
 • враги и друзья животного;
 • особенности поведения.

Быстрому запоминанию полученных сведений способствует не только рифмованный слог, но и довольно простой язык, которым обычно написаны детские загадки про зверей. Использование ярких сравнений оставляет след в памяти ребенка, и он легко вспоминает при необходимости ту или иную особенность животного.

Кроме развития любознательности, внимания и фантазии загадка играет достаточно важную роль и в общении малыша с близкими. Ведь большинство загадок имеют яркую эмоциональную окраску, захватывающий сюжет, а значит – вызывают положительные переживания.

На первый взгляд может показаться, что загадка – это примитивный и довольно незначительный жанр устного народного творчества. Но именно отгадывание загадок способствует развитию определенных психических процессов. В частности отлично тренируются:

 • логическое и критическое мышление;
 • память;
 • умение анализировать полученную информацию;
 • способность сопоставлять факты и делать выводы.

Кроме того, что вашему ребенку полезно слушать и отгадывать загадки про животных, малыш также может самостоятельно придумывать простейшие загадки. Ему наверняка понравится загадывать их родителям и друзьям, поскольку в этот момент он чувствует свою значительность.

Сама форма построения загадки и ее небольшой объем привлекают детей. А если родители превратят процесс отгадывания в любопытную игру, пользу от загадок будет сложно переоценить. Упражняйтесь в рассуждениях, раскрывайте тайны животного мира и становитесь ближе со своими детьми.

 • Популярные
 • Авторские загадки Подразделы
 • Загадки Бориса Заходера
 • Загадки Маршака
 • Загадки Чуковского
 • Загадки про сказочных героев
 • Загадки обманки
 • Детский мир
  • Детские загадки про праздники Подразделы
   • Загадки на День рождения
   • Загадки про День святого Валентина
   • Загадки на 23 февраля
   • Загадки про Масленицу
   • Загадки на 8 Марта
   • Загадки про Пасху
   • Загадки про Новый год
   • Загадки про снег и снежинки
   • Загадки про ёлку
   • Загадки про снеговика
   • Загадки про Деда Мороза и Снегурочку
   • Загадки про семью и друзей
   • Загадки про школу
   • Загадки про буквы
   • Загадки про цифры
   • Загадки про музыку и музыкальные инструменты
   • Загадки про ноты
   • Загадки про спорт
   • Природа
    • Загадки про времена года Подразделы
     • Загадки про лето
     • Загадки про осень
     • Загадки про зиму
     • Загадки про весну
     • Загадки про часы, дни недели и календарь
     • Загадки про деревья
     • Загадки про солнце
     • Загадки про цветы
     • Животный мир
      • Загадки про птиц Подразделы
       • Загадки про домашних птиц
       • Загадки про перелётных птиц
       • Загадки про аиста
       • Загадки про воробья
       • Загадки про ворону
       • Загадки про голубя
       • Загадки про грача
       • Загадки про дрозда
       • Загадки про дятла
       • Загадки про жаворонка
       • Загадки про журавля
       • Загадки про клеста
       • Загадки про кукушку
       • Загадки про куликов
       • Загадки про ласточку
       • Загадки про лебедя
       • Загадки про орла
       • Загадки про петуха
       • Загадки про синицу
       • Загадки про скворца
       • Загадки про снегиря
       • Загадки про сову
       • Загадки про соловья
       • Загадки про сороку
       • Загадки про стрижа
       • Загадки про цаплю
       • Загадки про чижа
       • Загадки про животных Подразделы
         Читайте также:  Королевство бурундука
        • Загадки про домашних животных
        • Загадки про диких животных
        • Загадки про лесных животных
        • Загадки про морских животных
        • Загадки про белку
        • Загадки про волка
        • Загадки про ежика
        • Загадки про жирафа
        • Загадки про зайца
        • Загадки про змей
        • Загадки про корову
        • Загадки про кошек
        • Загадки про кролика
        • Загадки про курицу
        • Загадки о лисе
        • Загадки про лошадей
        • Загадки про льва
        • Загадки про медведя
        • Загадки про мышь
        • Загадки про оленя
        • Загадки про собак
        • Загадки про тигра
        • Загадки про цыпленка
        • Загадки про черепаху
        • Загадки про рыб Подразделы
         • Загадки про аквариумных рыбок
         • Загадки про аквариум
         • Загадки про акул
         • Загадки про дельфинов
         • Загадки про ерша
         • Загадки про камбалу
         • Загадки про кита
         • Загадки про косаток
         • Загадки про морского конька
         • Загадки про окуня
         • Загадки про рыбок
         • Загадки про сома
         • Загадки про щуку
         • Загадки про насекомых Подразделы
          • Загадки про бабочку
          • Загадки про блох
          • Загадки про божью коровку
          • Загадки про гусеницу
          • Загадки про жука
          • Загадки про комара
          • Загадки про кузнечика
          • Загадки про муравья
          • Загадки про мух
          • Загадки про осу
          • Загадки про паука
          • Загадки про пчелу
          • Загадки про сверчка
          • Загадки про светлячка
          • Загадки про стрекозу
          • Загадки про таракана
          • Загадки про шмеля
          • Окружающий мир
           • Загадки про профессии Подразделы
            • Загадки про врачей
            • Загадки про моряков
            • Загадки про пилота
            • Загадки про повара
            • Загадки про художника
            • Загадки про учителя
            • Загадки по правилам дорожного движения Подразделы
             • Загадки про дорогу
             • Загадки про дорожное движение
             • Загадки про дорожные знаки
             • Загадки про зебру
             • Загадки про пешехода и переход
             • Загадки про светофор
             • Загадки про транспорт
             • Загадки про предметы Подразделы
              • Загадки про бытовые приборы
              • Загадки про кухонные приборы
              • Загадки про посуду
              • Загадки о книгах и чтении
              • Вкусно!
               • Детские загадки о еде
               • Загадки про овощи и фрукты
               • Загадки про грибы
               • Загадки про ягоды
               • По возрасту
                • Загадки для малышей
                • Загадки для детей 3 лет
                • Загадки для детей 4 лет
                • Загадки для детей 5 лет
                • Загадки для детей 6 лет
                • Загадки для детей 7 лет
                • Загадки для детей 8 лет
                • Загадки для детей 10 лет
                • Загадки для 1 класса
                • Загадки для 2 класса
                • Загадки для 5 класса
                • Нажмите кнопку, чтобы показалась 1 случайная загадка из 1611

                 Материалы о развитии и воспитании детей

                 Вопросы и ответы родителей о здоровье, развитии и воспитании детей

                 • Журнал Подразделы
                 • Советы
                 • Познавательно
                 • Для настроения
                 • Своими руками
                • Развивайка Подразделы
                 • Загадки
                 • Стихи
                 • Басни
                 • Сказки
                 • Аудиосказки
                 • Песни
                 • Вопросы и ответы
                 • Я happy MAMA — сообщество счастливых мам. Мы стараемся нести вам радость и пользу каждый день. Любите и будьте любимы!

                  При использовании материалов сайта обязательно наличие активной ссылки на страницу исходной записи Карта сайта

                  ***
                  В сумке – не пакеты и не булки;
                  Я у мамы в сумке на прогулке.
                  — кенгурёнок —

                  ***
                  Он совсем не кровожадный, потому что травоядный,
                  На носу два рога, на ногах копыта – от врагов защита.
                  — носорог —

                  ***
                  Маленький рост, длинный хвост,
                  Серая шубка, острые зубки.
                  — мышь —

                  ***
                  Рыжая плутовка,
                  Хитрая да ловкая,
                  В сарай попала,
                  Кур пересчитала.
                  — лиса —

                  ***
                  Рыжая, с пушистым хвостом,
                  Живет в лесу под кустом.
                  — лиса —

                  ***
                  За деревьями, кустами промелькнуло быстро пламя.
                  Промелькнуло, пробежало – нет ни дыма, ни пожара.
                  — лиса —

                  ***
                  На гору бегом, с горы кувырком.
                  — заяц —

                  ***
                  Маленький, беленький,
                  По лесочку прыг-прыг!
                  По снежочку тык-тык!
                  — заяц —

                  ***
                  Не барашек и не кот, носит шубу целый год.
                  Шуба серая – для лета, для зимы – другого цвета.
                  — заяц —

                  ***
                  По полю скачет – ушки прячет,
                  Встанет столбом – ушки торчком.
                  — заяц —

                  ***
                  Много бед таят леса.
                  Волк, медведь там и лиса!
                  Наш зверек живет в тревоге,
                  От беды уносит ноги…
                  Ну-ка, быстро отгадай-ка,
                  Как зверек зовется? …
                  — зайка —

                  ***
                  Косоглазый, маленькай,
                  В серой шубке старенькай
                  — зайчик осенью холодной —

                  ***
                  Кто зимой холодной
                  Ходит злой, голодный?
                  — волк —

                  ***
                  Зубовато, серовато,
                  По полю рыщет,
                  Телят и ягнят ищет.
                  — волк —

                  ***
                  Вот иголки и булавки выползают из-под лавки.
                  На меня они глядят, молока они хотят
                  — ёжик —

                  ***
                  Сердитый недотрога
                  Живёт в глуши лесной.
                  Иголок очень много,
                  А нитки не одной.
                  — ёжик —

                  ***
                  Лежала между ёлками
                  Подушечка с иголками.
                  Тихонечко лежала,
                  Потом вдруг убежала.
                  — ёжик —

                  ***
                  Водяные мастера
                  Строят дом без топора…
                  — бобры —

                  ***
                  Ёжик вырос в десять раз,
                  Получился …
                  — дикобраз —

                  ***
                  На ежа зверёк похож:
                  Весь в иголках, но не ёж.
                  — дикобраз —

                  ***
                  Кто с высоких тёмных сосен
                  В ребятишек шишку бросил?
                  И в кусты через пенёк
                  Промелькнул, как огонёк?
                  — белка —

                  ***
                  Зверька узнали мы с тобой
                  По двум таким приметам:
                  Он в шубе серенькой зимой,
                  А в рыжей шубке – летом.
                  — белка —

                  ***
                  Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу.
                  В дупле на старом дубе орешки я грызу.
                  — белка —

                  ***
                  Хозяин лесной, просыпается весной,
                  А зимой, под вьюжный вой,
                  Спит в избушке снеговой.
                  — медведь —

                  ***
                  Белый на белом написал, где бегал.
                  Рыжая прочтёт, белого найдёт.
                  — заяц и лиса —

                  ***
                  Хвост пушистый, мех золотистый,
                  В лесу живёт, кур в деревне крадёт.
                  — лиса —

                  ***
                  За деревьями, кустами,
                  Промелькнуло будто пламя,
                  Промелькнуло, пробежало…
                  Нет ни дыма, ни пожара.
                  — лиса —

                  ***
                  Хитрая плутовка, рыжая головка,
                  Хвост пушистый – краса!
                  А зовут её…
                  — лиса —

                  ***
                  Трав копытами касаясь,
                  Ходит по лесу красавец.
                  Ходит смело и легко,
                  Рога раскинув широко
                  — лось —

                  ***
                  Когда он в клетке, то приятен,
                  На шкуре много чёрных пятен.
                  Он хищный зверь, хотя немножко,
                  Как лев и тигр, похож на кошку.
                  — леопард —

                  ***
                  Что за коняшки – на всех тельняшки.
                  — зебры —

                  ***
                  Лошадь, как лошадь,
                  Но только в полоску,
                  Видел когда-нибудь лошадь-матроску?
                  — зебра —

                  ***
                  Сделал дыру, вырыл нору,
                  Солнце сияет, а он не знает.
                  — крот —

                  ***
                  Протрудился я все лето,
                  Рыл в земле ходы хитро,
                  И длиной два километра
                  Для себя провел метро.
                  — крот —

                  ***
                  Меня слепым зовут всегда,
                  Но это вовсе не беда,
                  Я под землей построил дом,
                  Все кладовые полны в нем.
                  — крот —

                  ***
                  Водяные мастера, строят дом без топора.
                  — бобры —

                  ***
                  Он ходит голову задрав,
                  Не потому, что гордый нрав,
                  Не потому, что важный граф,
                  А потому, что он …
                  — жираф —

                  ***
                  Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам.
                  — верблюд —

                  Комментировать
                  0 просмотров
                  Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

                  Это интересно
                  No Image Животные
                  0 комментариев
                  No Image Животные
                  0 комментариев
                  No Image Животные
                  0 комментариев
                  No Image Животные
                  0 комментариев
                  Adblock detector